EVNNPT làm việc với Hà Tĩnh về dự án đường dây 500kV mạch 3 Nam Định: Tập trung cao độ cho 2 dự án đường dây 500kV mạch 3 Thanh Hóa cam kết triển khai Dự án đường dây 500kV mạch 3

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 2927/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung diện tích đất công trình năng lượng Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030.

Hà Tĩnh: Bổ sung đất cho Dự án đường dây 500kV mạch 3
Lãnh đạo EVNNPT làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 6/2023

Tổng diện tích đất thực hiện Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu trên địa bàn tỉnh gồm các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, thị xã Kỳ Anh là 112,07 ha. Trong đó diện tích đã có trong quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt là 49,46 ha. Diện tích đất điều chỉnh bổ sung là 62,61 ha, trong đó chủ yếu diện tích đất rừng sản xuất (36,32 ha) và diện tích đất rừng phòng hộ (24,58 ha).

Sở Tài nguyên và Môi trường, các Thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh); UBND các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, thị xã Kỳ Anh và cơ quan liên quan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về nội dung thông tin, số liệu đề xuất, nội dung thẩm định, và quá trình tổ chức thực hiện.

UBND các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và thị xã Kỳ Anh có trách nhiệm:

Công bố công khai Quyết định điều chỉnh, bổ sung này theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các luật có liên quan;

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời tham mưu phương án xử lý đối với những vướng mắc, bất cấp phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Hà Tĩnh: Bổ sung đất cho Dự án đường dây 500kV mạch 3
Dự kiến hướng tuyến Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu sẽ xây dựng mới đường dây 500kV 02 mạch, dài khoảng 225,5km, qua địa bàn 3 tỉnh là Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An, gồm 463 vị trí móng. Tuyến đường dây đi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khoảng 141,43km, có 286 vị trí, đi qua địa bàn 9 huyện/thị xã.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex