Tiếp nối thành công của hai phiên bản trước, với sự hợp tác của tất cả các thành viên của Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN, tháng 12/2020 Ban Thư ký ASEAN (ASEANstats) tiếp tục giới thiệu ấn phẩm “ASEAN Key Figures 2020”- Các con số chủ yếu của ASEAN năm 2020, nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về sự phát triển của khu vực ASEAN và các quốc gia thành viên ASEAN (AMS). Ấn phẩm này cũng cho thấy sự tác động của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế của khu vực.
n phẩm “ASEAN Key Figures 2020” có 82 trang, được chia thành 8 chương bao gồm các nội dung: Dân số; Giáo dục; Y tế; Nghèo đói, bất bình đẳng và phát triển con người; Lao động; Kinh tế; Thương mại quốc tế và đầu tư; Vận tải, du lịch và thông tin liên lạc với rất nhiều biểu đồ biểu thị các số liệu thống kê.
 
1. Dân số
 
Về quy mô và cấu trúc, trong giai đoạn 1980-2019, quy mô dân số toàn khu vực ASEAN tăng gần 2 lần, từ 355,2 triệu người lên 655,9 triệu người, do sự gia tăng tự nhiên cũng như sự mở rộng thành viên với sự gia nhập của Brunei năm 1984, Việt Nam năm 1995, CHDCND Lào và Myanmar năm 1997 và Campuchia năm 1999. Giai đoạn này, mỗi năm dân số khu vực ASEAN tăng trung bình 1,3%. Indonesia là quốc gia đông dân nhất trong số 10 quốc gia thành viên, có dân số chiếm hơn 1/3 tổng dân số toàn khu vực ASEAN, và cũng là quốc gia đông dân thứ 4 trên toàn thế giới. Brunei có số dân thấp nhất, chiếm dưới 1% tổng dân số ASEAN. Singapore là quốc gia có mật độ dân cư đông dân nhất ASEAN với 7.923 người/km2.

Cơ cấu tuổi của dân số ASEAN có sự thay đổi đáng chú ý, dẫn đến sự thay đổi trong mô hình tháp dân số theo thời gian, cho thấy quá trình chuyển đổi nhân khẩu học đang diễn ra, liên quan đến mức sinh giảm và mức độ tử vong trong AMS. Tỷ trọng dân số thanh niên từ 0-19 tuổi trong tổng dân số khu vực có xu hướng giảm, từ 42,0% năm 2000 xuống còn 33,3% năm 2019, dù cho số lượng tuyệt đối tăng lên. Ngược lại, tỷ trọng người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) tăng từ 4,9% năm 2000 lên 7,1% vào năm 2019.


Hình 1: Tháp dân số khu vực ASEAN, năm 2000 và năm 2019
Sách hay: Asean key figures 2020

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex