Theo thống kê của Cục Thuế Hà Tĩnh, hiện tại trên địa bàn Tỉnh có 90 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với 232 cửa hàng bán lẻ, có 868 trụ bơm. Qua rà soát đến ngày 5/1/2024, có 17 doanh nghiệp đã triển khai với 92 cửa hàng và 338 trụ bơm.

Nhằm tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thành lập 6 tổ giám sát, rà soát công tác triển khai hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Từ những ngày đầu năm, các tổ triển khai đã ra quân trực tiếp xuống các cửa hàng xăng dầu tổ chức rà soát, quán triệt đầy đủ, kịp thời quan điểm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức về trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong việc thực hiện quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đặc biệt là quy định về lập hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, Cục Thuế kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng xuất hóa đơn điện tử không đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Cục Thuế Hà Tĩnh sẽ tăng cường chấn chỉnh việc quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, triển khai các giải pháp quản lý hiệu quả để tăng cường quản lý thu đảm bảo thu đúng, thu đủ; đẩy mạnh các giải pháp chống gian lận, thất thu thuế theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng, các tổ liên ngành thực hiện rà soát, kiểm tra việc thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; lập kế hoạch cụ thể, triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu lập hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ỳ, làm sai quy định khi bán hàng hóa.

Cục Thuế Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến hết tháng 1/2024, 100% doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Tỉnh.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex